Z historie hasičského sboru v Bohdalově ..... 

Vážení čtenáři,

     Rádi bychom vám i sobě stručně představili obec Bohdalov a hlavně přehled historie SDH Bohdalov od jeho založení od roku 1873. Sbor dobrovolných hasičů v Bohdalově patří k jedněm z nejstarších sborů na bývalém okrese Žďár nad Sázavou. Prosíme o shovívavost, pokud se v textu objeví nějaké věcné nedostatky. Materiál k této stručné historii byl získán z kronik obce Bohdalov, Sboru dobrovolných hasičů, dějepisných pramenů, z pamětí nejstarších občanů obce Bohdalova a hasičské kroniky bývalého okresu Žďár nad Sázavou.

     Přejeme příjemné zavzpomínání nad historii sboru dobrovolných hasičů v Bohdalově.

                                                                                                                    Hasiči z Bohdalova

 

     Založení požárního sboru v Bohdalově úzce souvisí s katastrofálním požárem 7. 7. 1872, kterému padlo za oběť ve dvou hodinách 82 domů včetně kostela, školy, fary a obecní radnice. Bylo popáleno několik žen a dětí a jedna žena následkům utrpěných zranění podlehla. Postižení lidé nalezli útulek v zachráněném Heimrichově mlýně. O založení sboru se nejvíce zasadil Jan Nepomuk Heimrich, majitel mlýna, zemský a říšský poslanec, který svoji myšlenku přednesl tehdejšímu starostovi Ferdinandu Koudelovi a sám vypracoval stanovy a zakládací listiny sboru, které poté předložili patřičným úřadům ke schválení.

     Sbor byl vždy mezi prvními při zásazích i v sousedních obcích a význam založení hasičského sboru byl nezpochybnitelný, což se projevilo i při další velké pohromě pro obec Bohdalov. Tou se stal požár 3. 9. 1895, který založily děti. Za oběť požáru padlo 33 domů s kostelem. Rozšíření ohně napomohl velký vítr. Postižení ale nezůstali bez pomoci. Obdrželi hmotné i peněžité dary. Peněžitá pomoc s příspěvkem od vyšších úřadů činila tehdy 2000 zlatých.

     Ze záznamů lze zjistit, že v roce 1908 měl sbor 2 ruční stříkačky, naviják na hadice a úplnou výzbroj pro 28 mužů. Veškerá výzbroj a ošacení bylo pořizováno z vlastních prostředků a darů místních občanů. Sbor byl předplatitelem týdeníku “Horácké listy“. Od roku 1912 zajišťoval sbor v době sucha požární hlídky. Tohoto roku byl ustaven okrsek Bohdalov se sbory Rudolec, Kyjov a Pokojov.

     Poslední valná hromada se sešla před první světovou válkou 13. 4. 1914, další se konala až 17. 3. 1921. Na této valné hromadě byla schválena činnost v době první světové války. V té době působilo ve sboru 21 členů. Ani v dalších letech se Bohdalovu nevyhnuly ničivé požáry. V roce 1924 zachvátil "červený kohout" dům č. p. 7 a rozšířil se na 7 dalších stavení a hospodářské budovy. K požáru s tragickými následky došlo v roce 1925. Při ohni byli zraněni padající zdi hasiči Jan Zmeškal, Josef Antoš, Stanislav Mokrý a Jiljí Mokrý, který zranění podlehl ve věku 23 let. Na poslední cestě Jiljího Mokrého vyprovodilo 18 hasičských sborů se 300 muži ve stejnokrojích ze župy Novoměstské, Polenské, Meziříčské a sokolstvo ze Žďáru, Nového Veselí a Bohdalova. Ve farním chrámu v Bohdalově se jménem hasičů rozloučil se zesnulým župní náčelník Kostka. V roce 1926 vyhořelo 6 domů. Lesní požár v roce 1931 zničil 20 měřic lesa. Dne 18. 5. 1933 zemřel zakladatel sboru Jan Nepomuk Heimrich. 16. 7. 1933 se měl konat v Bohdalově župní sjezd Vilímovy hasičské župy, ale kvůli nepřízni počasí byl přeložen na 13. 8. 1933 kdy se konala v Bohdalově taktéž pouť. Sjezdu se zúčastnilo z naší župy 14 sborů čítajících 128 členů, 3 sbory ze sousední župy s 11 členy, 20 žen a 18 dorostenců. V roce 1934 se zmodernizovala technika našeho sboru. byla zakoupena motorová stříkačka za 27.000 Kč. Téhož roku vzplály 3 požáry. Shořela stodola a kolna u Koudelů č. p. 46, vyhořely sklepy u Heimrichů a třetí požár zničil 18 domovních stavení - Krčovi, Pokorných, Červených, Pejchalovi, Augustinovi, Zmeškalovi, Vencelidesovi, Grygarovi, Řepovi, Minářovi, Chalupovi, Markovi, Mokrých, Ondrákovi, Havlíčkovi, Pokorných, Sobotkovi a Krejčovi. První automobil zn. OPEL zakoupil sbor v roce 1937.

     Za druhé světové války byla činnost mnoha českých organizací zcela zastavena nebo značně omezena. Přes tyto zásahy se sbor snažil v rámci možností pracovat. Smutnou událostí zaznamenanou v kronice, je zatčení 23. 10. 1944 jednatele sboru Petra Sedlického gestapem, za jeho odbojovou činnost, vyslýchán byl v Jihlavě a pak byl odvezen do koncentračního tábora Flossenbürg. Poslední zpráva o něm je z 23. 3. 1945. Domů se již nikdy nevrátil, zemřel při pochodu smrti.

     Oživení činnosti sboru nastalo až po osvobození v roce 1945. První zápis z valné hromady je datován na 11. 7. 1945. Po válce se změnilo i vedení sboru. Starostou byl zvolen Jan Šípek, místostarostou Gustav Matoušek, velitelem Josef Toman, 1. zástupce velitele Václav Remsa, 2. zástupce Adolf Remsa a funkci zbrojíře vykonával Jaroslav Řezníček. Dalším rokem změn byl rok 1948. Předsedou byl Jan Šípek, místopředsedou Otto Dubrava, náčelníkem Josef Toman a pokladníkem Ferdinand Augustin.

     V 50. letech se začal klást větší důraz na preventivní protipožární činnost a začaly se provádět preventivní kontroly ve všech rodinných domcích v obci. Vzhledem ke špatnému stavu hasičské zbrojnice, členové sboru museli pořádat schůze v místním hostinci a ve škole. Proto v r. 1959 byly zahájeny přípravné práce k výstavbě nové zbrojnice. Nesmírnou obětavostí členů byla požární zbrojnice dostavěna i s nástavbou pro umístění mateřské školky. Slavnostní otevření se konalo 23. 5. 1965 a při této příležitosti obdržel sbor od Okresní inspekce požární ochrany novou stříkačku PPS 12 s kompletním vybavením. Byl zakoupen také nový vůz TATRA 805. V roce 1969 sbor obdržel Čestné uznání OSH-MSH. 6. 1. 1971 vznikl požár v č.p. 48. Při velkém mrazu až -25 stupňů Celsia zamrzaly stříkačky a došlo tak k rozšíření požáru na další 2 obytné domy a hospodářské budovy. Jelikož se nestihly uspořádat oslavy ke 100. výročí trvání sboru v roce 1973, jak by odpovídalo datu založení, rozhodlo se tehdejší vedení sboru o přesunutí oslav na příští rok 1974. Byla uspořádána oslava s výstavou požární techniky a ukázkami z výcviku mládeže, žen a mužů. Sbor byl oceněn Medailí Za příkladnou práci. O kulturní vystoupení se postaral krojovaný hudební soubor z Újezdce u Luhačovic. Od té doby významná výročí, která se týkala založení sboru byla chybně posunuta o jeden rok a docházelo k dohadům a sporům o datu založení sboru. Toto se nám podařilo napravit po usilovném pátrání v archivech a ve starých kronikách, kdy byl v roce 2018 definitivně uznán rok 1873 datem oficiálního založení sboru a tím se stal třetím nejstarší sborem v bývalém okrese Žďár nad Sázavou.

     Významnou událostí pro sbor bylo přidělení speciálního zásahového vozidla typu AVIA 30 S s kompletním vybavením v roce 1988.

     V rámci oslav 120. výročí založení sboru v roce 1994 byla v hasičské zbrojnici uspořádána fotografická výstava. S ukázkami hasičského sportu se představila divákům družstva dětí, mužů, dorostenců i družstvo žen, které předvedlo humornou scénku “Jak se hasilo ruční stříkačkou“. Celou slavnost provázel hudebním programem dechový soubor Tempo z Nového Veselí. Za úspěšnou práci bylo 22 členů SDH vyznamenáno medailí Za příkladnou práci. V roce 1997 byl třem členům sboru br. Aloisi Tichému, br. Bohumilu Jágrovi a br. Stanislavu Růžičkovi udělen odznak sv. Floriána. Na podzim roku 1998 náš sbor uspořádal ve spolupráci s Radou mládeže při OS HČMS podzimní kolo soutěže hry “PLAMEN“. Velkou pomocí bylo sponzorství celé akce p. Havelkou. Poháry pro vítěze věnovala sklárna p. Ficala. Koncem června roku 1999 proběhly oslavy 125. výročí založení sboru a 650. let založení obce Bohdalov. V pátek 25. 6. 1999 se konala slavnostní valná hromada, kde byla přednesena výroční zpráva ke 125. letům sboru a předány diplomy a vyznamenání. Na této valné hromadě předal starosta OS HČMS Jan Dřínek sboru Medaili Za zásluhy. V neděli 27. 6. 1999 při oslavách 650. let obce provedl náš sbor za pomoci pozvaných sborů, průvod obcí a položení věnců na místním hřbitově. Odpoledne předvedli naši muži a žáci požární útoky.

     V tělocvičně v rámci výstavy 100 let Bohdalova ve fotografii, měl náš sbor též malou výstavku. V tento slavnostní den byl za naší účasti vysvěcen prapor obce Bohdalov.

     V roce 2000 si výborně vedlo družstvo mladších žáků, kteří se v silné konkurenci umístili na vynikajícím 3. místě hry PLAMEN.

     V roce 2001 provedl OÚ Bohdalov opravu střechy a výstavbu nových sociálních zařízení na hasičské zbrojnici.

     V roce 2002 se umístily naše dorostenky na 2. místě okresní soutěže a postoupily do krajské soutěže v Kamenici nad Lipou, kde skončily na 5. místě. V tomto roce byl náš sbor vybaven 3 kusy dýchacích přístrojů a OÚ Bohdalov nám zakoupil plovoucí čerpadlo. V létě tohoto roku vznikly obrovské záplavy, které způsobily mnohamilionové škody a co nejhorší, že stály životy několika občanů ČR. Na těchto záplavách dobrovolní hasiči poskytli neocenitelnou pomoc postiženým občanům. Náš sbor taktéž nabídl pomoc, ale bohužel nebyl o naši výpomoc zájem.

     V červenci roku 2004 proběhly oslavy 130. let našeho sboru. K této příležitosti byl u firmy Velebný z Ústí nad Orlicí na zakázku ručně vyroben slavnostní prapor SDH Bohdalov, který byl při oslavách vysvěcen v kostele sv. Vavřince knězem P. Weiglem. Poté následoval slavnostní průvod a uctění památky zakladatele sboru a zemřelých členů. Během průvodu nás doprovázela hasičská kapela z Přibyslavi pod vedením pana Paličky. Na hřišti byly předvedeny ukázky mladých hasičů, zásahové jednotky SDH Bohdalov, SDH Sázava, SDH Žďár nad Sázavou - Zámek 2 a hasičů z HZS Žďár nad Sázavou. Ukázky komentoval nestor žďárského hasičstva br. Karel Herold. Po ukončení ukázek se oslavy přestěhovaly do Domu kultury, kde byla zahájena slavnostní valná hromada ke 130 výročí založeni SDH Bohdalov. Oslav se zúčastnily sbory z Chroustova, Pokojova, Rudolce, Újezdu, Matějova, Nového Veselí, Sázavy, Žďáru nad Sázavou - Zámku 2. Za OSH ČMS náměstek starosty OS HČMS br. Slámečka Jan, za zasloužilé hasiče br. Herold Karel, za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu s. Vokounová Hana, patron sboru br. Štejdíř Jaroslav a hasičští přátelé z Polska OSP Stare Oborzyska, za Obecní úřad místostarosta obce pan Šedivý Josef a naši sponzoři. Náklady na prapor nám plně uhradila firma Sabra pana Bradáče Emanuela ml. Dalšími sponzory této akce byly firmy Agras Bohdalov, Astrál, Glass Magic a Obecní úřad Bohdalov.  Všem byl předán pamětní pohár, pamětní list a brožura k 130. výročí sboru. Na této slavnostní valné hromadě byla na náš nový prapor připnuta slavnostní stuha vyšitá u příležitosti 140. let hasičstva v Čechách.

      Dne 3. 6. 2006 navštívil starosta sboru Pokorný Jaroslav ml. s jednatelem sboru Bc. Vondrákem Petrem okrskovou soutěž okrsku Městečko Trnávka, která se konala v Bohdalově u Městečka Trnávky. Zde byla navázána spolupráce s SDH Bohdalov na okrese Svitavy. Tato obec se nachází v  okrese Svitavy asi 20 km od Moravské Třebové, obec je místní částí patřící pod obec Městečko Trnávka. Dobrovolný hasičský sbor v Bohdalově na Svitavsku byl založen v  roce 1906. V obci je hasičská zbrojnice postavená v roce 1927. 

      Dne 22. 7. 2006 navštívili naši členové slavnost 100 let od založení SDH Bohdalov okres Svitavy, kde proběhla slavnostní mše za zemřelé hasiče a svěcení požární stříkačky PPS 12. Po ukončení mše byl uskutečněn průvod obcí, v  jehož čele byl nesen náš slavnostní vyšívaný prapor, poté proběhla slavnostní schůze na místním výletišti. U příležitosti 100. výročí založení sboru jsme předali našim přátelům hasičům z Bohdalova (SY) pamětní zvon.

      Dne 15. 10. 2006 nás navštívili v hojném počtu naši přátelé z Bohdalova okres Svitavy. Po přivítání jsme se odebrali do místního Domu kultury, kde byla za účasti starosty obce Bohdalov (ZR) p. Květoslava Šafránka slavnostně podepsaná partnerská dohoda o spolupráci obou sborů. Nato nám byly předány hodnotné dary od našich přátel.

     Rok 2007 byl pro náš sbor přelomový, kdy se podařilo získat i když jen k zapůjčení od HZS ve Žďáře nad Sázavou první CAS, která kdy u sboru byla. AVIE CAS 8 byla určena pro  tříčlennou posádku s 2000 l vody, s níž jsme zasahovali při několika událostech.

     V červnu roku 2009 byla podepsána v polských Starych Oborzyskach smlouva o vzájemné spolupráci s OSP Stare Oborzyska a SDH Bohdalov.

     11. 7. 2009 proběhly oslavy 135. let založení SDH Bohdalov. Oslavy byly zahájeny slavnostním průvodem obcí, který byl ukončen na místním hřbitově, kde byly položeny věnce našim zemřelým členům a zakladateli sboru. Průvodem nás doprovázela dechová hudba Zuberská šestka. Oslavy pokračovaly u Domu kultury ukázkami slaňování z vysokozdvižné plošiny profesionálními hasiči ze Žďáru nad Sázavou. Dále následovaly požární útoky mladých hasičů a mužů. Oslav našeho sboru se zúčastnili zástupci SDH Bohdalov (SY) a OSP ze Starych Oborzysek z družebních sborů. Dále zástupci SDH Pokojov, Rudolec, Chroustov, Nové Veselí, Újezd a Sázava. Na slavnostní valné hromadě jsme přivítali poslance poslanecké sněmovny ČR Karla Černého, náměstka hejtmana kraje Vysočina Bc. Petra Krčála, zástupce vujta Gminy Koscian Andreje Przybylu, vujta OSP ve Starých Oborzyskách Ryszarda Mačkowiaka, starostu městyse Bohdalov p. Květoslava Šafránka, zástupce HZS UO Žďár nad Sázavou mjr. Slámu Miroslava, zástupce OSHČMS br. Chalupu Stanislava a Sobotku Ladislava a starostu okrsku Bohdalov br. Neubauera Jiřího.

     V letních měsících roku 2009 probíhala rekonstrukce garáže v hasičské zbrojnici, na které bylo našimi členy odpracováno 800 hodin.    

     Od ledna roku 2010 začal v našem sboru pracovat nový výbor, který byl zvolen VVH sboru v prosinci roku 2009. Na tyto funkce byli zvoleni: starosta sboru Pokorný Jaroslav ml., velitel sboru Klimeš Jiří ml., náměstek starosty Šimůnek Roman, jednatel  Bc. Vondrák Petr, zástupci velitele Klimeš Jiří st. a Peřina Jiří, strojník Rosecký Jiří, finanční hospodář Bukovská Olga, hospodář Lisnerová Lenka, vedoucí mládeže Peřina Jaroslav, kulturní referent Šustr Jiří, kronikář Havelková Marcela a preventista Kolář Martin. Předsedou revizní komise byl zvolen Promberger Jaroslav a členy revizní komise Vencelides Karel a Rosecký Ladislav.

     V roce 2010 začal také pracovat nově zvolený okrskový výbor. Za náš sbor byli zvoleni: Pokorný Jaroslav ml. starostou okrsku, Klimeš Jiří st. velitelem okrsku, Bukovská Olga pokladníkem okrsku, Rosecký Jiří strojníkem okrsku, Peřina Jaroslav vedoucí mládeže a Klimeš Jiří ml. členem okrskového výboru.

     Na začátku února roku 2011 zemřel nestor českého hasičstva bratr JUDr. Řepiský. Naši členové se zúčastnili jeho pohřbu společně asi s další tisícovkou hasičů s mezinárodní účastí.

     28. 10. 2011 starosta Bohdalova Bc. Arnošt Juda slavnostně předal naší jednotce repasované zásahové vozidlo LIAZ CAS 25 2500/400 S2Z, čímž se splnil sen několika generací hasičů Bohdalova. Předání vozidla, které bylo vysvěceno správcem místní farnosti P. Miroslavem Kazíkem se zúčastnili zastupitelé městyse Bohdalov, ředitel územního odboru HZS kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou plk. Milan Bělík, velitel stanice HZS kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou mjr. Miroslav Sláma, Andrzej Przybyla - zástupce vujta z gminy Koscian v Polsku, Roman Podgórski -  ředitel gymnázia ve Starych Oborzyskach v Polsku, se kterými drží náš sbor i obec družbu, dále pak Mgr. Jitka Fejtová - zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ v Bohdalově a zástupci hasičů z Pokojova, Nového Veselí, Sázavy, Újezda, Bohdalova (SY) a Starych Oborzysk v Polsku. Velitel JSDH br. Jiří Klimeš ml. seznámil přítomné s technikou, kterou měl náš sbor k dispozici od svého založení od roku 1873 až dosud. Dále poděkoval všem hasičům za odvedenou práci při renovaci vozidla, na kterém odpracovali celkem 797 hodin a sponzorům za jejich finanční pomoc především AGRASU Bohdalov a obecnímu zastupitelstvu Bohdalov v čele se starostou Bc. Arnoštem Judou.

     V sobotu 11. 5. 2013 SDH Bohdalov zorganizoval ve spolupráci s městysem Bohdalov odhalení pamětní desky významného rodáka a zakladatele sboru Jana Nepomuka Heimricha. Za velmi nepříznivého počasí zahájení provedla sestra Bukovská, která celou akci moderovala a přivítala v prvé řadě žijící vnučku zakladatele sboru pí. Ljubu Heimrichovou, mezi dalšími hosty přivítala starostu městyse Bohdalov Ing. Arnošta Judu, starostu krajského sdružení dobrovolných hasičů kraje Vysočina br. Jana Slámečku, nositele záslužného řádu českého hasičstva a nestora hasičů br. Karla Herolda, starostu a velitele našeho sboru. Slavnostní projev přednesl starosta městyse Bohdalov, který se zaměřil na životopis a zásluhy bratra Jana Nepomuka Heimricha. Poté poděkovala paní Ljuba Heimrichová za uspořádání této vzpomínkové akce. Dále přednesl projev o založení sboru starosta našeho sboru br. Jaroslav Pokorný, a nakonec pozdravil shromáždění za krajské sdružení hasičů kraje Vysočina br. Jan Slámečka a poděkoval organizátorům za uspořádání této akce. Poté byla pamětní deska slavnostně odhalena pí. Heimrichovou, starostou městyse a starostou SDH Bohdalov a položen pamětní věnec. Za doprovodu kapely p. Vencelidese, která tuto akci po celou dobu doprovázela hudební produkcí, byl slavnostně položen i věnec na hřbitově na hrob zakladatele sboru. Pro stále nepříznivé počasí byl další program akce ukončen.

     V červnu 2013 postihly ČR opět záplavy, které způsobily mnohamilionové škody a ztráty na životech. Náš sbor taktéž nabídl pomoc na Krajské operační středisko v Jihlavě a byl připraven zasahovat, kde by bylo potřeba. Po čase však povodně ustoupily a nebylo naší pomoci potřeba.

     Hasiči se také podíleli na všech rozhodujících akcích v obci. K nim patřily - výstavba skupinového vodovodu, stavba kulturního domu, hasičské zbrojnice, sušáku hadic, školy, školky, obchodního domu, pohostinství, výstavba chodníků a místních komunikací, čekárny a další.

     Svou připravenost hasiči mohou prokázat při soutěžích jak na úrovni okrsku tak na úrovni okresní. Velká pozornost byla vždy věnována výchově mladých hasičů. V rámci hasičského kroužku, který při sboru působil a nadále působí, získávají mladí hasiči znalosti a dovednosti od svých zkušených vedoucích. Činnost těchto mladých hasičů byla vždy úspěšná a pravidelně se družstva mladých hasičů zúčastňovala různých soutěží v rámci okrsku a okresu, kde obsazovala pěkná místa. Také v letech 1989 - 2008 patřily aktivity mladých hasičů mezi úspěšné činnosti našeho sboru. Tuto záslužnou činnost sbor podporuje i nadále. Zájem o hasičský sport mezi dětmi a mládeží začíná opět vzrůstat a mnoho těchto mladých hasičů má zájem se činnosti v SDH věnovat i v dospělosti a rozšiřují tím členskou základnu sboru.

     Samostatnou kapitolou činnosti SDH Bohdalov je kulturní činnost. Založena byla tradice hasičských plesů, která trvá dodnes, rovněž tak pořádání tradičních pouťových zábav, silvestrovských večerů a masopustních průvodů. Sbor v minulosti sehrál řadu divadelních představení, pro své členy pořádal zájezdy s návštěvou kulturních památek a výstav.

 Toto je ve zkratce veškerá činnost Sboru dobrovolných hasičů v Bohdalově za uplynulých 140 let. Za všechny naše členy slibujeme, že budeme v naší dlouholeté činnosti a tradicích, založených našimi předky pokračovat.

 

Starostové a předsedové SDH Bohdalov od jeho založení

Jan Koudela   1908 - 1924
Vratislav Bradáč   1925 - 1935
Jan Šípek   1936 - 1951
Josef Toman   1952 - 1954
Adolf Remsa   1955 - 1956
Otto Dubrava   1957 - 1958
František Fejt   1959 - 1963
Konrád Pokorný   1964 - 1965
Josef Pokorný   1965 - 1971
Bohumil Jágr   1972 - 1985
Jiří Peřina   1986 - 1996
Jaroslav Pokorný ml.   1997 - 2014
Šimůnek Roman   2015 - dosud

 

Náčelní a velitelé SDH Bohdalov od jeho založení

Jan Nepomuk Heimrich   1873 - 1907
Česlav Heimrich   1908 - 1910
Ladislav Barták   1911
Eduard Promberger   1912
Josef Toman   1913 - 1924
František Mokrý   1925 - 1928
Josef Pejchal   1929 - 1931
František Mokrý   1932 - 1934
Josef Doležal   1935 - 1937
František Mokrý   1938 - 1945
Josef Toman ml.   1945 - 1950
Otto Dubrava   1951
Václav Remsa   1951 - 1953
Otto Dubrava   1954
Antonín Návrátil   1955 - 1956
Emanuel Bradáč   1957 - 1967
Bohumil Vondrák   1968 - 1969
František Hanus   1970 - 1985
Jiří Klimeš   1985 - 2009
Jiří Klimeš ml.   2010 - dosud

 

     Závěrem nelze opomenout zemřelé členy sboru, jmenované i nejmenované funkcionáře, ale i řadové členy, kteří obětavě pracovali a pracují ve Sboru dobrovolných hasičů, kteří statečně zasahovali při požárech i různých haváriích a mnohdy nasazovali své životy. Všem těmto patří naše upřímné poděkování a všem naším zesnulým bratrům.

 

“Čest Vaší památce“

 

 

 

Fotogalerie: Historie