Oznámení o pálení klestí, trávy a dalšího materiálu

21.07.2013 14:21

 Pálení klestí je třeba nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Vybrat si můžete ze dvou způsobů:

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále: 

  • dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
  • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení přerušit, oheň uhasit, 
  • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu, 
  • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně, 
  • místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat, 
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
  • plošné vypalování porostů je zakázáno.

 

Pokuty a sankce

 Při nesplnění povinnosti oznámení o pálení klestí může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

 Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

 Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je dokonce zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.