Začíná topná sezóna – máte vyčištěný komín?

07.10.2014 22:58

 Září je u konce a nastal podzim. Průměrné denní teploty se pohybují jen kolem 10 o C. V Krkonoších již napadl první sníh. A my, zhýčkaní lidé, aktivujeme své kotle a přitápíme si alespoň večer a po ránu, aby nám nebylo zima od nohou. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. 

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2013 do března 2014, došlo k 233 požárům způsobených komíny. V hasičských statistikách jsou ale zaznamenávány i požáry, které byly způsobeny vznícením sazí v komíně, ale požár se nerozšířil mimo komín. Hasiči přijeli na místo, požár v komíně uhasili, komín vyčistili a nic dalšího nebylo potřeba hasit. Takových požárů je každoročně více než 600 (tyto požáry jsou v tabulce označeny jako dále nedošetřováné).

 

Jasně tedy vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.

 
Požáry způsobené komíny - celkový počet požárů způsobených vadnou údržbou nebo nevhodnou konstrukcí komína

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 2013

Došetřované

263

272

314

318

291

300

306

Dále nedošetřované

551

647

734

794

629

608

651

Celkem

814

919

1048

1112

920

908

957

 

 

 

 

 

 Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda se loni vyšplhala na částku 44,1 mil. Kč a zranilo se 32 osob.

 

     Příčiny požárů od komínů (evidováno pouze u dále došetřovaných požárů)

Rok/příčina požáru

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

nevhodná konstrukce komínu

67

68

81

71

68

73

70

zazděný trám v komíně

44

45

60

59

59

50

29

spáry v komíně

50

45

33

36

32

33

30

jiskry z komína, vznícení sazí

102

114

140

152

132

144

177

celkem požárů

263

272

314

318

291

300

306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Legislativa

 Úkony jako pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv stanoví v podrobnostech Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

 

  Jak často kontrolovat a čistit komín?

 Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by ale měl komín prohlédnout kominík.

 

 Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby. 

 Čištěním spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě. Pokud není možné dehtové usazeniny odstranit z průduchů jinak, tak se smí použít způsob tzv. vypalování komína. Tuto činnost provádí pouze držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a činnost je nutné nejméně 5 pracovních dnů před zahájením nahlásit příslušného HZS kraje.

 

Co mohu zkontrolovat sám?

  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

 Co dělat, když začne v komíně hořet?

 Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

 

Jak podchytit požár včas?

 Základem požární bezpečnosti je dodržování bezpečnostních pravidel a opatření, které omezují riziko vzniku požáru v domácnostech. Každý vlastník objektu by měl pečovat o řádný technický stav stavby a jejich technických zařízení. Ke včasnému zjištění vzniklého požáru je dobré si domácnost vybavit autonomními hlásiči požáru a detektory plynu. K dnes již nezbytným pomůckám domácností patří prostředky pro hašení, jako jsou přenosné hasicí přístroje a spreje. Přesné informace týkající se vybavení stavby hasicími přístroji a zařízením autonomní detekce a signalizace podává Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 

Další informace týkající se komínů naleznete na stránkách HZS ČR:

https://www.hzscr.cz/clanek/provoz-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv.aspx

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

 

Zdroj: https://www.hzscr.cz/